โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 703 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ในวันที่ 23 สิงหาคม  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์)   ผู้แทนกำนันตำบลบ้านกร่าง  คณะครูและนักเรียน  จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิด  พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันและรับชมนิทรรศการ ครั้งนี้   

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  หลักสูตรการจัดการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  , การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

           นอกจากนี้  ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน   จำนวน 7 รายการ  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ   การแข่งขันจับปลา     การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม  การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์     การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม   และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรมด้านวิชาการเชิงเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

 

ภาพ – ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา