โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ร่วม ปปช.สานโครงการ D-Passport  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ร่วม ปปช.สานโครงการ D-Passport

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3061 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและร่วมลงนามความมือโครงการ D-Passport ณ  อาคารห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป โดยได้รับเกียรติจาก  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตและนำกล่าวประกาศเจตนารมย์การต่อต้านทุจริตโดยมีหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมีการเสวนา ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

          กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต Zero Tolerance and Clean Thailand เพื่อเป็นการจุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไป โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา