โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศ ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 4225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ ยกเลิกการใช้รูปถ่ายประกอบการขอเอกสารการศึกษา

         เพื่อให้การขอเอกสารการศึกษาของ มทร.ล้านนา มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 ก.พ. 62 จึงมีมติให้ยกเลิกการใช้รูปถ่ายในการยื่นขอเอกสารทางการศึกษาของ มทร.ล้านนา ทุกระดับ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกการใช้รูปถ่ายดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190722110823_30111.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา