โลโก้เว็บไซต์ “ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2562

วันที่  11 กรกฎาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2562   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ  คณาจารย์และนักศึกษา   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ,   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่ละห้องทุกชั้นปี มอบพานไหว้ครูแด่คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์อาวุโส  ,  พิธีเจิมหนังสือ      ,  พิธีร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา  จำนวน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี   จำนวน  12  ทุน
  2. สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มอบทุนการศึกษา จำนวน  15 ทุน  ทุนละ  5,000 บาท
  3. คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ จำกัด  มอบทุนการศึกษา  จำนวน 3 ทุน
  4. พญ.ชลากต  เดชอาคม , , ผศ.เลขา  บำรุงศรี และ ผศ.วิชัย บำรุงศรี  มอบทุนการศึกษา จำนวน  10 ทุน
  5. รองศาสตราจารย์เริงนภรณ์  โม้พวง  มอบทุนการศึกษา จำนวน  2 ทุน

 

โอกาสนี้  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทว่า  การไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่       และศิษย์เอง   ก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดความมั่นใจ  ว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล    สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม   และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน” 

          งานพิธีไหว้ครู  มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้น้อมระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน  ต่อไป

       

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา , นายศุภกร  ดีหนู , นางสาวปริณดา  สุภาพงษ์   

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา