โลโก้เว็บไซต์ โครงการ DRONE EDUTAINMENT  การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ DRONE EDUTAINMENT การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 939 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางวรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ จัดกิจกรรม โครงการ DRONE EDUTAINMENT  การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ที่ ฝ่ายงานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดขึ้น  โดยรูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม  สามารถเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน  DroneBlock  และฝึกเขียนชุดคำสั่งควบคุม  นำอากาศยานไร้คนขับมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในกาจัดโครงการ  เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากร  ส่งเสริมและสร้างทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเรียนรู้รูปแบบ Edutainment ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณตะวัน ผลารักษ์ Dev Drone Mapper และอาจารย์พิเชฐ ใจบุญ ทีมงานจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นวิทยากรให้ความรู้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา