โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล (Zoom) | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล (Zoom)


** กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้งานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง Account Zoom ให้ทางอีเมลของผู้ขอใช้ก่อนอย่างน้อย 1 วันใช้งาน

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคงกช กาบจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ : 08 4050 1624 ***

จองในระบบเสร็จแล้ว รอประมาณ 15 นาที รายการจอง จะแสดงผล

ตารางการจอง Account Zoom

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา