โลโก้เว็บไซต์ สิทธิในการยืมทรัพยากร | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สิทธิในการยืมทรัพยากรนโยบายการยืม

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

 
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
จำนวนวันในการยืม

7  วัน

3  วัน

3  วัน

60  วัน

3  วัน

3  วัน

30  วัน

3  วัน

3  วัน

จำนวนการยืมสูงสุด

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

จำนวนครั้งที่ให้ยืมต่อ

3  ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

3  ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

จำนวนรายการจอง

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

จำนวนวันให้ยืมต่อก่อนกำหนดส่ง

5  วัน

2  วัน

2  วัน

7  วัน

2  วัน

2  วัน

7  วัน

2  วัน

2  วัน

จำนวนวันแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่ง

2  วัน

1  วัน

1  วัน

7  วัน

1  วัน

1  วัน

7  วัน

1  วัน

1  วัน

จำนวนวันที่ค้างคืนทรัพยากร

7  วัน

7  วัน

7  วัน

15  วัน

7  วัน

7  วัน

15  วัน

7  วัน

7  วัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา