โลโก้เว็บไซต์ การสมัครสมาชิก | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การสมัครสมาชิก


1. นักศึกษาสามารถยืมหนังสือห้องสมุดได้ตลอดจบปีการศึกษา โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการใช้บริการ

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุดได้ ในกรณีที่บรรจุใหม่ ในการใช้บริการครั้งแรกให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อทำการสมัครสมาชิก

3. อาจารย์พิเศษ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัดมาแสดงพร้อมรูป ถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมใบสมัครสมาชิกสถานภาพสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสถาบันบอกเลิกจ้าง

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา