โลโก้เว็บไซต์ อัตราค่าปรับ | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อัตราค่าปรับนโยบายค่าปรับ

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ค่าปรับ

2  บาท / เล่ม

5  บาท / เล่ม

5  บาท / เล่ม

ค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากร

50  บาท / เล่ม

500  บาท / เล่ม

500  บาท / เล่ม

ค่าปรับสูงสุดกรณีผ่อนผัน

1 บาท / เล่ม

3 บาท / เล่ม

3 บาท / เล่ม

ค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากร กรณีผ่อนผัน

25 บาท / เล่ม

50 บาท / เล่ม

50 บาท / เล่ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา