โลโก้เว็บไซต์ การใช้งาน RMUTL EDUCATION | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การใช้งาน RMUTL EDUCATION


 

เข้าสู่ระบบ

รายละเอียด

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) เป็นระบบที่ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเนื้อหาในรายวิชาของตนเอง ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้สอนสามารถเพิ่มสื่อการเรียนการสอน สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังมีระบบประเมินผลการเรียนรู้หลังจากที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ได้มอบหมายไว้แล้ว

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอน จัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอน อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ตามโครงสร้างรายวิชาที่ระบบได้จัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้สอนได้มอบหมาย โดยสามารถเข้าศึกษาผ่านเว็บ education.rmutl.ac.th ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น กระดานถาม–ตอบ ห้องสนทนา

คู่มือการใช้งาน

วิดีโอสอนการใช้งาน

คู่มือสำหรับอาจารย์

คู่มือสำหรับนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา