โลโก้เว็บไซต์  วัน - เวลา ให้บริการ  | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วัน - เวลา ให้บริการ


วันเวลาทำการปกติ

วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์     08.30 น. - 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์


ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - วันศุกร์     08.30 น. - 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา