โลโก้เว็บไซต์ จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi


จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi

         RMUTL Wireless Lan คือ บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่ต่างเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก) ก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

โดย Access Point ที่ให้บริการ มี 3 รูปแบบ คือ

      1.@Internet-RMUTL

 1. อาคารประมง จำนวน 5 ตัว
 2. อาคารเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ตัว
 3. อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 13 ตัว
 4. อาคารโรงอาหาร จำนวน 3 ตัว
 5. อาคารพืชศาสตร์ จำนวน 2 ตัว
 6. อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ จำนวน 2 ตัว
 7. อาคารอำนวยการ จำนวน 7 ตัว
 8. อาคารศูนย์วิจัยข้าว(ห้องสมุดเก่า) จำนวน 3 ตัว
 9. อาคารศูนย์ประชุม จำนวน 5 ตัว
 10. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ตัว
 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว
 12. ศาลาไทย (บริหาร) จำนวน 1 ตัว
 13. อาคารบริหารธุรกิจ (เรียนรวม 2)  จำนวน 9 ตัว
 14. อาคารเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 ตัว
 15. อาคารโรงแปรรูป 1 จำนวน 1 ตัว
 16. อาคารโรงแปรรูป 2 จำนวน 1 ตัว
 17. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ตัว
 18. อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 7 ตัว
 19. โรงจอดรถมหาลัย จำนวน 1 ตัว
 20. อาคาร ป. เครื่องจักรกลเกษตร 1 จำนวน 1 ตัว
 21. อาคาร ป. พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตัว
 22. อาคาร ป. ช่างยนต์ จำนวน 1 ตัว
 23. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ตัว
 24. อาคารสัตวศาสตร์ จำนวน 2 ตัว
 25. อาคารโรงเรือนสัตว์ปีก จำนวน 1 ตัว
 26. อาคารโรงเรือนสุกร จำนวน 1 ตัว
 27. อาคารอาหารสัตว์ จำนวน 1 ตัว
 28. อาคารแปรรูปนม (สาดไปทางคอกวัว) จำนวน 1 ตัว

 

      2.@Internet-PLC

 1. อาคารวิทยบริการ จำนวน 4 ตัว
 2. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 ตัว
 3. อาคารอัศจรรย์กีฬา จำนวน 3 ตัว
 4. อาคารแมลงพืช จำนวน 1 ตัว
 5. อาคารเก็บรถไถ จำนวน 1 ตัว

 

       3.@Internet_RMUTL

 1. อาคารเกษตรปลอดภัย จำนวน 9 ตัว

 

            ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อที่สูง ป้องกันการดักจับข้อมูลได้อย่างดี อีกทั้งยังมีการจดจำรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสบ่อย ๆ ทั้งนี้การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย @Internet-RMUTL มีความซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นทางสำนักวิทยบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL ที URL : https://plc.rmutl.ac.th/it/page/how-to

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา