โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บุคลากร งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ..
นางศิริลักษณ์ เสน่หา

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หัวหน้าห้องสมุด


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirilux12@rmutl.ac.th

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศิริลักษณ์ เสน่หา

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirilux12@rmutl.ac.th

 นางจรรยา มีคำ

นางจรรยา มีคำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : jun_ya@rmutl.ac.th

นางธิติมา ด้วงรอด

นางธิติมา ด้วงรอด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


เบอร์โทร : -

อีเมล : titima1@rmutl.ac.th

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ
นาย คงกช กาบจันทร์

นาย คงกช กาบจันทร์

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : 08-4050-1624

อีเมล : anupong_ping@rmutl.ac.th

นายณัฎฐภัทร มาแดง

นายณัฎฐภัทร มาแดง

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : 090-151-9569

อีเมล : nuttapat_ko@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา