โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ


หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            Click

ข้อมูล : หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

          อาจารย์ นิติกร  หลีชัย

          Mr.Nitikorn   Leechai     

          หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          วศ.ม. : วิศวกรรมการจัดการ

          วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          

 

          อาจารย์ แมน   ฟักทอง

          Mr.Man  Fakthong 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล)

          

 

          อาจารย์ สมชาย  โพธิ์พยอม

          Mr. Somchai  Peopayom

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          วศ.ม. : วิศวกรรมการจัดการ

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการเขียนแบบและออกแบบการผลิต

          

 

          อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด

          Mr. Saksit​ Chuenchomnakjad

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ค.อ.ม. : เครื่องกล

          อส.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

          

 

          อาจารย์ พินิจ  บุญเอี่ยม

          Mr.Pinich  Booniam

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          วศ.ม. : วิศวกรรมการจัดการ

          วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          

  

          อาจารย์ เกริกชัย มีหนู

          Mr.Kerkchai Meenu

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          

  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา