โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  


หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม            Click

ข้อมูล : หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม    คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  


 

          อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด

          Mr. Saksit​ Chuenchomnakjad

          หัวหน้าหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

          ค.อ.ม. : เครื่องกล

          อส.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

          

 

          อาจารย์ แมน   ฟักทอง

          Mr.Man  Fakthong 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล)

          

 

          อาจารย์ พินิจ  บุญเอี่ยม

          Mr.Pinich  Booniam

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

          วศ.ม. : วิศวกรรมการจัดการ

          วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          

  

          อาจารย์ นิติกร  หลีชัย

          Mr.Nitikorn   Leechai     

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

          วศ.ม. : วิศวกรรมการจัดการ

          วศ.บ. : วิศวกรรมอุตสาหการ

          

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา