โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ช่างยนต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ช่างยนต์


หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์            Click

ข้อมูล : หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์  คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล

          Asst. Prof.Werayoot Lahamornchaiyakul

          หัวหน้าหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์

          ปร.ด. : เครื่องกล (ศึกษาต่อ)

          วศ.ม. : เครื่องกล

          วศ.บ. : วิศวกรรมเกษตร

 

          อาจารย์ ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

          Mr.Songklokd Sriwattanawarunyoo

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์

          วศ.ม. : วิศวกรรมโยธา

          วศ.บ. : วิศวกรรมโยธา

          

 

          อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีดา  เสมา 

          Acting Sub Lt. Prida Sema

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (ศึกษาต่อ)

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

      

  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา