โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตร ช่างยนต์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา