โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตรช่างยนต์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา