โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าสาขา ครุสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา