โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าสาขา ครุสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา