โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้าสาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าสาขา ครุสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หัวหน้าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา