โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายธีรพงศ์ แสงนาค

นายธีรพงศ์ แสงนาค

เจ้าหน้าที่บริหารฯ

นายวิวรรธน์ วงค์จันทร์

นายวิวรรธน์ วงค์จันทร์

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา