โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.​​​​​​​สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.​​​​​​​สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล


หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล            Click

ข้อมูล : หลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

         อาจารย์ ศุภชัย  ชุมนุมวัฒน์

         Mr.Suppachai Chumnumwat

         หัวหน้าหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

         ปร.ด. : วิศวกรรมเครื่องกล (ลาศึกษาต่อ)

         วศ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล

         วศ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

 

          อาจารย์ ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง

          Dr.Prataeb Promseenong.

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          ปร.ด.  : วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

          ค.อ.ม. : เครื่องกล

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

 

          อาจารย์ สมบัติย์  มงคลชัยชนะ

          Mr.Sombut mongkonchaichana

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          ค.อ.ม. :  เครื่องกล 

          ค.อ.บ. :  วิศวกรรมเครื่องกล

          

 

          อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐพงษ์  แกมทับทิม

          Acting Sub Lt. Dr.Natthaphong Kaemthapthim

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          ปร.ด.  : เทคโนโลยีพลังงาน

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

 

          อาจารย์ ภควัต หุ่นฉัตร์

          Mr.Phakhawat Hunchat

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          วศ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล

          วศ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

       

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล

          Asst. Prof.Werayoot Lahamornchaiyakul

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          ปร.ด. : เครื่องกล (ศึกษาต่อ)

          วศ.ม. : เครื่องกล

          วศ.บ. : วิศวกรรมเกษตร

 

          อาจารย์ ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

          Mr.Songklokd Sriwattanawarunyoo

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          วศ.ม. : วิศวกรรมโยธา

          วศ.บ. : วิศวกรรมโยธา

       

 

          อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีดา  เสมา

          Acting Sub Lt. Prida Sema

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          ค.อ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (ศึกษาต่อ)

          ค.อ.บ. : วิศวกรรมเครื่องกล

       

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา