โลโก้เว็บไซต์ ยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์และแผน


คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมสาสตร์ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 ในการประุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ฝ่ายบริหาร

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา