โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

อ.กมลศักดิ์	รัตนวงษ์

อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์

อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ

อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.วีระยุทธ	หล้าอมรชัยกุล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.วริศ จิตต์ธรรม

อ.วริศ จิตต์ธรรม

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ทนงศักดิ์	น้อยคง

อ.ทนงศักดิ์ น้อยคง

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.กิตติศักดิ์	ศรีสวัสดิ์

อ.กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.เดือนแรม	แพ่งเกี่ยว

อ.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ วังงอน

ว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ วังงอน

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.สมชาย โพธิ์พยอม

อ.สมชาย โพธิ์พยอม

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ศักดิ์สิทธิ์	ชื่นชมนาคจาด

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.พินิจ บุญเอี่ยม

อ.พินิจ บุญเอี่ยม

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรช่างยนต์
ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าหลักสูตรช่างยนต์

อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

คณาจารย์หลักสูตรช่างยนต์

ว่าที่ ร.ต. ปรีดา เสมา

ว่าที่ ร.ต. ปรีดา เสมา

คณาจารย์หลักสูตรช่างยนต์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา