โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.กมลศักดิ์	รัตนวงษ์

อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ

อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.วริศ จิตต์ธรรม

อ.วริศ จิตต์ธรรม

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ทนงศักดิ์	น้อยคง

อ.ทนงศักดิ์ น้อยคง

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.กิตติศักดิ์	ศรีสวัสดิ์

อ.กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.เดือนแรม	แพ่งเกี่ยว

อ.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ วังงอน

ว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ วังงอน

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
อ.นิติกร หลีชัย

อ.นิติกร หลีชัย

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.แมน ฟักทอง

อ.แมน ฟักทอง

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.สมชาย โพธิ์พยอม

อ.สมชาย โพธิ์พยอม

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ศักดิ์สิทธิ์	ชื่นชมนาคจาด

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.พินิจ บุญเอี่ยม

อ.พินิจ บุญเอี่ยม

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างยนต์
ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์

อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

ว่าที่ ร.ต. ปรีดา เสมา

ว่าที่ ร.ต. ปรีดา เสมา

คณาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา