โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-03-03

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาร่วมตอบคำถามกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลการร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตอบคำถามได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง สังกัดคณะ/สาขา หมายเลขโทรศัพท์อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ลุ้น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา