โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ฯ 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ฯ. >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการฯ-ครั้งที่-2 2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการฯ-ครั้งที่-2 >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
อังคาร 20 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาฯ 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด
อังคาร 20 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 2. TORครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบ... >> อ่านต่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พุธ 7 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกวดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ 2.ประกาศซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ   >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครืื่องมือปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1.เอกสารประกาศราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.TOR ครุภัณฑ์และเครื่องมืปฏิบัติการ   >> อ่านต่อ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
พุธ 23 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือปฏิบัติการ - เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด >> อ่านต่อ


ประกาศขายท่อนไม้จากการตัดแต่ง-6-ต้น-ครั้งที่-2
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม   1.ประกาศขายท่อนไม้จากการตัดแต่ง-6-ต้น-ครั้งที่-2 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา