โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2560 - 19 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาลัยศาสตร์ ประจำปี 2560  Open House..Open Opportunity  Green Agriculture – Green University   “โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์     ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  อีกทั้ง  ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ  กำหนดจัดงาน  ในวันที่  18 สิงหาคม  2560
           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา   นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์       ,     การนำเสนอองค์ความรู้  ด้านเกษตรปลอดภัย 
, รับชมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว-ปลาอาหาร ปลอดภัย ภายใต้แนวคิดโครงการพระราชดำริใหม่ และตามแนวชีววิถี (ภายใต้COEด้านข้าวเพื่อสุขภาพ)  , เรียนรู้กรรมวิธีการสีข้าว ณ โรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   , ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพโรงเรือน (Soilless culture) , ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย  เป็นต้น
ซึ่ง ศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยฯจัดตั้งขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล  สถานที่ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคลภายนอก แบบครบวงจร  และ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางเกษตร อีกแห่งภายในจังหวัดพิษณุโลก
          นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน  สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้  จำนวนกว่า 15 รายการ  
          จึงขอเชิญชวน  นักเรียน นักศึกษา  และประชาผู้สนใจ เข้าร่วมงาน  ในวันศุกร์ที่  18 สิงหาคม  2560   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 
          สอบถามข้อมูลได้ที่ 055-298437-9 และ 055-262789

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แผ่นพับกิจกรรมภายในงาน
2.รายละเอียดกิจกรรมและแบบตอบรับร่วมงาน
3.สมัครการแข่งขันตอบปัญหาวิทย์-คณิต(ระดับประถม)
4.สมัครแข่งขันตอบปัญหาวิทย์-คณิต (ระดับ ม.ต้น)
5.สมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
6.สมัครการแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ
7.สมัครการแข่งขันทักษะจับปลา
8.สมัครแข่งขันทักษะไก่อบฟาง 

9.สมัครแข่งขันทักษะจับสุกร
10.สม้ครแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม
11.สมัครประกวดโครงงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
12.สมัครการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
13.สมัครการแข่งขันจัดแจกันดอกไม้
14.สมัครการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ(ม.ต้น)
15.สมัครการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16.สมัครการแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและปุ๋ย
17.สมัครการแข่งขันตอบปัญหาด้านข้าวปลอดภัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา