โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 กันยายน 2565 - 20 กันยายน 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าเริ่มกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีกิจกรรมจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 176 ตำบล  โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

*************

กำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

เวทีกลาง

 

09.00 – 09.15 น.

พิธีกรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
นำเสนอวิดีทัศน์สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

09.15 – 09.45 น.

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 2. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงและสักขีพยานถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

09.45 - 10.15 น.

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

 • รางวัลยกย่องนักบริการวิชาการ ดีเด่น
   (หัวหน้าโครงการ U2T 176 ตำบล)
   
 • รางวัลผลงานบทความและคลิปวิดีโอ ดีเด่น
  (RMUTL Good Practice Award 2022)

 

บริเวณโดยรอบอาคาร

 
10.15 – 12.00 น.

พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ และเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน

 • โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)
 • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
 • โครงการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการคลินิกเทคโนโลยี
 • โครงการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • โครงการวารสารวิชาการรับใช้สังคม
 • ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิค
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ศูนย์ซ่อมบำรุงวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง

 

เวทีกลาง

 
10.15 - 12.00 น.

เวทีนำเสนอผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) 5 ตำบล สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

บริเวณศาลาธรรม

 

 09.00 - 15.30 น.

กิจกรรม Workshop ฝึกอบรม

 • กิจกรรมการฝึกอบรมเขียนสีใต้เคลือบบนแก้วเซรามิค (แพ็นแก้ว) 50 ชุด
 • กิจกรรมการฝึกอบรมใช้เครื่องมือ วิธีการวัดไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น
 • กิจกรรมการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4 หลักสูตร
 • กิจกรรมการฝึกอบรมทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม (คลินิกเทคโนโลยี)

 

บริเวณสนามหญ้าภายในอาคาร

 

10.00 - 13.00 น.

กาดหมั่ว

 

ห้องประชุมราชพฤกษ์

 
13.00 - 15.00 น. เวทีนำเสนอผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
15.00 - 15.30 น. พิธีมอบรางวัลโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นดีเด่น ประจำปี 2565
15.30 น. พิธีปิดกิจกรรม

 

*************

 1.  คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 11/2565 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565)

   
 2.  คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 10/2565 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 (วันที่ 1-19 กันยายน พ.ศ. 2565)

   
 3.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 8/2565 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา