โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กรกฎาคม 2565 - 8 กันยายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน "แนวปฏิบัติที่ดี" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 (RMUTL Good practice Award 2022) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2565

 

กำหนดการ

กิจกรรมการประกวดผลงาน "แนวปฏิบัติที่ดี" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดการดังนี้

 • 21 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • 26 สิงหาคม 2565                        ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละประเภท
 • 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565     คณะกรรมการพิจารณาบทความ/คลิปวิดีโอ ประเภท บทความดีเด่น/คลิปวิดีโอดีเด่น
 • 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565     สัปดาห์ประกวดบทความ/คลิปวิดีโอ ประเภท Popular Vote
 • 8 กันยายน 2565                          ประกาศผลรางวัลการนําเสนอผลงาน
 1. ประเภทบทความ (12 รางวัล) 
  1. ประเภทบทความดีเด่น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 รางวัล)
   • • ด้านการผลิตบัณฑิต
   • • ด้านการวิจัย
   • • ดํานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
   • ผู้ชนะการประกวดในแต่ละด้านจะต้องมีคะแนนผลงานอยู่ระดับคุณภาพดีเด่น ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
     
  2. ประเภทกิจกรรม Popular Vote (บทความ) ประเด็นยุทธศาสตร์ (9 รางวัล)
   • จํานวนผู้เข้าอ่าน (สนใจ) บทความ มากที่สุด (3 รางวัล) 
   • จํานวนการ Share (เผยแws) บทความ มากที่สุด (3 รางวัล) 
   • จํานวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) บทความ มากที่สุด (3 รางวัล)
     
 2. ประเภทคลิปวิดีโอ (4 รางวัล)
  1. ประเภทคลิปวิดีโอดีเด่น (1 รางวัล)
    
  2. ประเภทกิจกรรม Popular Vote (3 รางวัล)
   • จํานวนผู้เข้าชม (สนใจ) คลิปวิดีโอ มากที่สุด (1 รางวัล) 
   • จํานวนกาs Share (เผยแws) คลิปวิดีโอ มากที่สุด (1 รางวัล) 
   • จํานวนการ Comments (แลกเปลี่ยน) คลิปวิดีโอ มากที่สุด (1 รางวัล)

 

รางวัลผู้ชนะการประกวดการนําเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งคลิปวิดีโอ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา