โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กันยายน 2562 โดย อภินันท์ จิตรเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562

สถานที่ : งานสวัสดิการ(ทุน)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

1. ทุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 10000 บาทชื่อทุน"ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี" ทุนละ 5000 บาท คุณสมบัติ

- คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

- บิดา/มารดาถึงแก่กรรมหรือหย่าร้าง

- ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

- มีความประพฤติดี

- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งระดับปวส.และปริญญาตรี

2. ทุนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง (จำกัด) จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติตามเอกสารแนบ

  2.1 ทุนเรียนดีโดยขาดแคลนทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 7500 บาท

  2.2 ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ จำนวน 1 ทุนๆละ 7500 บาท

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา