โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  -> ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559
  -> กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
  -> ตารางสอบกลางภาค 1-2559
  -> กำหนดการเข้าร่วมโครงการ Smart camp ประจำปีการศึกษา 2559
  -> ดาวโหลดตารางเรียน
  -> การแต่งการของนักศึกษาใหม่
  -> กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ( นักศึกษาที่ไม่ทราบ Username และ Password ให้ติดต่อแผนกทะเบียน )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา