โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดรายละเอียดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


หนังสือนำส่งแจ้งข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัญฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

1. ประกาศฯ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
2. รายละเอียดการลงทะเบียนตัดชุดครุย
3. การกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัฒฑิต ปีการศึกษา 2564 
4. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. แจ้งบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากครั้งที่ 1 ดำเนินการตาม ประกาศฯ เรื่องการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
6. หนังบสือเชิญผู้ปกครองบัณฑิต
7. หนังสือขออนุญาตหน่วยงานให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา