โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


        เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ ของมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พ.ศ. 2564 นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา