โลโก้เว็บไซต์  Register Email | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Register Email


สมัครใช้บริการ RMUTL Account 


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดให้บุคลากร 6 พื้นที่ สมัครเพื่อขอใช้งานระบบสารสนเทศ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 8842,8843

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา