โลโก้เว็บไซต์ ค้นหา Email | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ค้นหา Email


 

  วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT

1. พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
2. ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน

  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา