โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ และบุคลากร ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ RMUTL EDUCATION | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวน...อาจารย์ และบุคลากร ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ RMUTL EDUCATION

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงานกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ ๓ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ตามความทราบแล้วนั้น

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมีหัวข้อการอบรมและระยะเวลาการอบรมดังนี้

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ฝึกอบรมออนไลน์

เวลาฝึกอบรม

๑. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒. การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วย Moodle

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย MS Teams

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๔. การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๕. การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วย MS Teams

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๖. การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย MS Teams

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำเว็บไซต์และช่องทางการฝึกอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ช่องทาง เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutl.ac.th  หัวข้อ คอร์สอบรมออนไลน์ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนกำหนดการฝึกอบรม อย่างน้อย ๑๕ นาทีก่อนการอบรมในแต่ละรอบ

 

ดูรายละเอียดและเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://arit.rmutl.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา