โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC401 การบัญชีเบื้องต้น
Basic Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC402 การขายเบื้องต้น
Basic Selling
3 (2-2-5)
DIPCC403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPCC410 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
Computer and Maintenance
3 (2-2-5)
DIPCC411 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
Business Computer and Information
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPDB501 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPDB502 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPDB503 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPDB504 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPDB505 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC203 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
DIPCC205 หลักการตลาดในงานธุรกิจดิจิทัล
Principles of Marketing for Digital Business
3 (2-2-5)
DIPCC209 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
Digital Technology for Career Management
3 (2-2-5)
DIPCC213 ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPDB201 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Business Computer Programming Development
3 (2-2-5)
DIPDB202 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Business Database Management System
3 (2-2-5)
DIPDB203 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-2-5)
DIPDB204 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ
Business Web Application Development
3 (2-2-5)
DIPDB205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
DIPDB206 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
3 (2-2-5)
DIPDB207 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPDB301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Program Development
3 (2-2-5)
DIPDB302 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
DIPDB303 การจัดการคลังข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Warehouse Management
3 (2-2-5)
DIPDB304 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานทางธุรกิจ
Application of Business Office Programs
3 (2-2-5)
DIPDB305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
DIPDB306 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
Business Website Development by Program Package
3 (2-2-5)
DIPDB307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
Object-Oriented Programming for Business
3 (2-2-5)
DIPDB308 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการแสดงภาพข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Visualization Package
3 (2-2-5)
DIPDB309 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Analysis Package
3 (2-2-5)
DIPDB310 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
Marketing Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB311 โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Statistical Programs for Business Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB312 โปรแกรมตารางงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Spreadsheet for Data Analysis
3 (2-2-5)
DIPDB313 การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
DIPDB314 เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางธุรกิจ
Business Multimedia Technology
3 (2-2-5)
DIPDB315 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
Business Computer Graphic
3 (2-2-5)
DIPDB316 การผลิตสื่อดิจิทัลในงานธุรกิจ
Business Digital Media Production
3 (2-2-5)
DIPDB317 เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม
Social Network and Commerce
3 (2-2-5)
DIPDB318 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อธุรกิจ
Business 2 Dimension Animation Design
3 (2-2-5)
DIPDB319 เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง
Augmented Reality Technology
3 (2-2-5)
DIPDB320 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ
Publishing Design for Business
3 (2-2-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPDB208 ฝึกงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Digital Technology Business Internship
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPDB209 โครงงานทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Project in Digital Technology Business
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นางสาวพรรณธิภา เพชรบุญมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายอภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บริหารธุรกิจ
นายนนท์ แสนประสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางอารยา นุ่มนิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก บริหารธุรกิจ
นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นายนราวิชญ์ ความหมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ
นางสาวสุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา