โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ (Cert. Pre-Bussiness Administration)
 ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Architecture)
 ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Engineering)
 ปวช. เมคคาทรอนิกส์ (Cert. -)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปวส. การบัญชี (Dip. Accounting)
 ปวส. การตลาด (Dip. Marketing)
 ปวส. การจัดการ (Dip. Management)
 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Dip. Business Computer)
 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Dip. Digital Business Technology)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
 ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
 ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Dip. Aquaculture)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)
 ปวส. ช่างกลเกษตร (Dip. Farm Machinics)
 ปวส. ช่างจักรกลหนัก (Dip. Heavy Equipment Technology)
 ปวส. เทคนิคเครื่องกล (Dip. -)
 ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
 ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Dip. Computer Technology)
 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. Electronic)
 ปวส. วิศวกรรมไฟฟ้า (Dip. -)
 ปวส. ช่างโยธา (Dip. Civil Technology)
 ปวส. ช่างก่อสร้าง (Dip. Construction Technology)
 ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. Industrial Technology)
 ปวส. ช่างโลหะ (Dip. Metal Technology)
 ปวส. ช่างกลโรงงาน (Dip. Machine Tool Technology)
 ปวส. เทคนิคโลหะ (Dip. -)
 ปวส. วิศวกรรมอุตสาหการ (Dip. -)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.B.A International Business Management (International Program))
 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (B.B.A Logistics and Supply Chain Management)
 บช.บ. - (B.Acc. -)
 บช.บ. (B.Acc. )
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
 ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ (B.A. Tourism and Hospitality)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Machinery)
 วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ทล.บ. เซรามิก (B.Tech. Ceramics)
 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (B.Tech. Printing and Packaging Technology)
 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (B.F.A. Communication Design)
 ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (B.F.A. Industrial Design)
 ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (B.F.A. Textiles and Jewelry)
 ศล.บ. ทัศนศิลป์ (B.F.A. Visual Arts)
 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (B.Arch. Architecture)
 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (B.Arch. Interior Architecture)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (B.Eng. Food Production and Innovation)
 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (B.Eng. Mechatronics Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (B.Eng. Food Production Engineering and Innovation)

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (D.Eng. Electrical Engineering)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา