โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
301029001 เทคนิคการประมาณราคา
Estimate Cost Technique
2 (2-0-4)
301029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
Heat Treatment Technique
3 (2-3-5)
301029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
Jig and Fixture Production Technique
2 (0-6-2)
301029004 กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Process of Forming and Assembly of Metal Products
3 (2-3-5)
301029005 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
Electrical Industrial Production
2 (1-3-3)
301029006 เทคนิคการปรับ ประกอบเครื่องมือกล
Techniques for adjusting machine tools
2 (1-3-3)
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3 (3-0-6)
301000116 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
Machine Tool Production Technique 1
3 (1-6-4)
301022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Aided Drawing
3 (2-3-5)
301022003 โปรแกรมซีเอ็นซี
CNC Program
3 (2-3-5)
301022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
CNC Machine Production Technique
3 (1-6-4)
301022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
301022006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
Industry Metrology
3 (2-2-5)
301022007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
Pneumatics and Hydraulic Industrial
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301022101 เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
Machine Tool Drawing Technique
3 (2-3-5)
301022102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
Machine Tool Technique 2
3 (1-6-4)
301022103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
Machine Tool Technique 3
3 (1-6-4)
301022104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4
Machine Tool Technique 4
3 (1-6-4)
301022105 เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
Cutting Tool in Industry
2 (2-0-4)
301022106 เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด
Cutting Tool Production Technique
2 (0-6-2)
301022107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
Computer Integrated Manufacturing
3 (1-6-4)
301022201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
Die Drawing Technique
3 (2-3-5)
301022202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
Die Manufacturing
3 (3-0-6)
301022203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ
Blanking and Piercing Die Production Technique
3 (1-6-4)
301022204 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ
Bending and Forming Die Production Technique
3 (1-6-4)
301022205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
Progressive Die Production Technique
3 (1-6-4)
301022206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ
Compound and Drawing Die Production Technique
3 (1-6-4)
301022207 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Die Design
3 (3-0-6)
301022208 เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
Die Maintenance Technique
3 (1-6-4)
301022301 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Mold Drawing Technique
3 (2-3-5)
301022302 ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1
Mold Design 1
3 (3-0-6)
301022303 ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2
Mold Design 2
3 (3-0-6)
301022304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022305 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
Two Plates Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022306 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง
Split Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022307 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
Three Plate Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022308 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
Blow Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022309 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์อัดพลาสติก
Compression Mold Production Technique
3 (1-6-4)
301022310 เทคนิคการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
Mold Finishing Technique
3 (1-6-4)
301022311 เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
Maintenance and Repair Mold Technique
3 (1-6-4)
301022312 เทคนิคการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
Set up Injection Machine
2 (1-3-3)
301022401 เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์
Drawing Auto Parts Technique
3 (2-3-5)
301022402 กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Manufacturing Processes Auto Part
3 (3-0-6)
301022403 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ
Die Auto Parts Production)
3 (1-6-4)
301022404 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Injection Mold Auto Part Production
3 (1-6-4)
301022405 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
Production Auto Part with of Die Casting
3 (1-6-4)
301022406 ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์
Checking Fixture Auto Parts
3 (1-6-4)
301022501 เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Drawing Machine Parts Technique
3 (2-3-5)
301022502 เทคโนโลยีการเชื่อม
Welding Technology
3 (2-3-5)
301022503 งานวางแผนผลิต และติดตั้งเครื่องจักรกล
Production Planning and Installation of Machinery
3 (2-3-5)
301022504 งานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Machine Maintenance Practice
3 (2-3-5)
301022505 งานส่งกำลังเครื่องจักรกล
Machine Transmission Practice
3 (2-3-5)
301022506 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
3 (2-3-5)
301022601 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Motors and Control
3 (2-3-5)
301022602 โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที
Program Motion Control
2 (1-3-3)
301022603 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducer
2 (1-3-3)
301022604 เทคนิคการขึ้นรูปชิ้นส่วนความละเอียดสูง
High Precision Machining Technique
3 (1-6-4)
301022605 เทคนิคการประกอบเครื่องจักร
Machine Assembly Technique
2 (1-3-3)
301022701 แบบงานทางวิศวกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
Engineering Drawings Aircraft Parts
3 (2-3-5)
301022702 กระบวนการผลิตแบบลีนและความปลอดภัย
LEAN and Safety Manufacturing
2 (2-0-4)
301022703 กระบวนการพิเศษสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน 1
Aerospace Special Processes 1
3 (2-3-5)
301022704 เครื่องมือวัดแบบ 3 มิติ
Coordinate Measuring Machine (CMM)
3 (1-6-4)
301022705 กระบวนการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน
2 (1-3-3)
301022706 การผลิตด้วยเครื่องมือกล CNC 5 แกน
CAM on 5-Axis CNC machine
3 (1-6-4)
301022707 กระบวนการพิเศษสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน 2
Aerospace Special Processes 2
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา