โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษา



โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAAID101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
History of Art and Design
2 (2-0-4)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66
BAAID102 มโนทัศน์การออกแบบ
Concept of Design
2 (1-3-3)
BAAID103 พื้นฐานการออกแบบ
Foundation of Design
2 (1-3-3)
BAAID104 เขียนแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
Introduction to Product Drafting
2 (1-3-3)
BAAID105 วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Materials
3 (3-0-6)
BAAID106 ปฏิบัติการงานไม้และโลหะ
Wood and Metal Workshop
3 (0-6-3)
BAAID107 วาดภาพสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
Creative Drawing for Design
2 (0-6-2)
BAAID108 การยศาสตร์
Ergonomics
2 (2-0-4)
BAAID109 ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์
Synthetic Material Workshop
3 (0-6-3)
BAAID110 ประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-4)
BAAID111 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Drafting
3 (1-4-4)
BAAID112 ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID113 การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
2 (2-0-4)
BAAID114 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
2 (1-3-3)
BAAID115 การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม
Technical Visit on Industrial Design
2 (0-6-0)
BAAID116 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม
Computer for Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID117 ออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
3 (0-6-3)
BAAID118 ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Business
2 (2-0-4)
BAAID119 การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition Design
3 (0-6-3)
BAAID120 สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
Seminar for Industrial Design
2 (0-4-2)
BAAID121 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
Creative Industrial for Design
2 (2-0-4)
BAAID122 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบอุตสาหกรรม
Job Internship in Industrial Design
3 (0-40-0)
BAAID123 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Pre-Thesis
3 (3-0-6)
BAAID124 ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design Thesis
6 (0-18-6)
BAAID125 คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
Computer Presentation for Industrial Design
3 (0-6-3)
BAAID126 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ
Wood and Metal Furniture Design
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
BAAID127 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทอุปโภคบริโภค
Consumer Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID128 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาธารณะและบริการ
Public and Services Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID129 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Industrial Product Design
3 (0-6-3)
BAAID130 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
Industrial Product Design for Small Business
3 (0-6-3)
BAAID131 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Loose Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID132 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งภายในอาคาร
Build-in Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID133 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระบบอุตสาหกรรม
Industrial Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID134 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Furniture Design
3 (0-6-3)
BAAID135 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมงานไม้
Industrial Wood Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID136 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเส้นใย
Industrial Fiber Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID137 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Contemporary Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID138 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมงานกระดาษ
Industrial Paper Craft Design
3 (0-6-3)
BAAID139 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมงานไม้
Wood Industrial Product Design
2 (1-3-3)
BAAID140 ออกแบบบรรจุภัณฑ์คงรูปและคืนรูป
Flexible and Rigid Packaging Design
2 (1-3-3)
BAAID141 หัตถอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาล้านนา
Industrial Crafts and Lanna Wisdom
2 (1-3-3)
BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
Wood Sheet Furniture Workshop
2 (0-6-2)
BAAID143 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งถาวร
Build-in Furniture Workshop
2 (0-6-2)
BAAID144 อุปกรณ์ช่วยงานผลิต
Jigs and Fixtures
2 (1-3-3)
BAAID145 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Product Design
2 (0-6-2)
BAAID146 ออกแบบกราฟิกสร้างสรรค์
Creative Graphic Design
2 (0-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวธัญญาภักดิ์ ธิเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายปกรณ์ ลวกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายสมชาย บุญพิทักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นางสาวอริสา สุยะปัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายไพรวัลย์ คำวัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก การออกแบบ
นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายธาดา กิตติเลิศวานิชกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายศุภกร สมมิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา