โลโก้เว็บไซต์ ธีร์วรา  แสงอินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ธีร์วรา แสงอินทร์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19
ศุกร์ 17 เมษายน 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงมาตรการหยุดเชื้อโควิด19     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วง... >> อ่านต่อ


สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

    สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"     วันที่  5  มีนาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้เกี... >> อ่านต่อ


สาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

 สาขาบริหารธุรกิจ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562   วันที่ 4 มีนาคม  2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานเปิดการสรุปผลโครงการนิเทศนักศึกษาฝึก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์... >> อ่านต่อ


สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

 สาขาการจัดการธุรกิจพานักศึกษาดูงานการบริหารฟาร์มเพาะเห็ด ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก             วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นภาพร สนองบุญ พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการจัดการแ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน"       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน" โดยได้รับเกียร... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2020     เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรเมธ ดอนเรือนไพร และนางสาวส... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์บูรณาการการเรียนการสอน 3 รายวิชา พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรมร่วมกัน
เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์พานักศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรงแรมท็อปแลนด์      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1-3  เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ โรง... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "World Read Aloud Day 2020"
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม  "World Read Aloud Day 2020" การอ่านออกเสียง เนื่องในวันการอ่านออกเสียงโลก ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ซึ่งทักษะการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

 คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการใช้ภาษาจีน เพื่อผู้สูงวัย       วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน อ.นฤภร ปาลวัฒนวิไชย และนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 21


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา