โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานประกันคุณภาพการศึกษา


ปรัชญา
สร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์
พัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พันธกิจ

           1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

           2. สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

           3. สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างบุคลากร

เอกสารปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจประเมินระดับสถาบัน

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

4. รายงานผลการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษษ พ.ศ.2557

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

2.ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (13 ตัวบ่งชี้)

3.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

4.ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

5.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

6.แบบฟอร์มตรวจประเมินและแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับสถาบัน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา