โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
PHONE : 0-5529-8438, 0-5529-8439
FAX:0-5529-8440
www.plc.rmutl.ac.th

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา