โลโก้เว็บไซต์ ITA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ITA


นโยบาย No Gift Policy

       ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ปี 2567

ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) ปี 2567 มทร.ล้านนา

- ประกาศเจตนารมภ์ (No Gift Policy) ปี 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข้อมูล ITA 2567

ลำดับ

ข้อมูล

1

ผลคะแนนการประเมิน ITA มทร.ล้านนา ปีงบประมาณ 2566

2

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3

แผนการดำเนินงาน ITA 2566 มทร.ล้านนา

4

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ 2567

5

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6

คู่มือการประเมิน ITA 2567

7

ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2567

8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.ล้านนา

- คณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

9

เอกสารแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2567

10 ลิงก์เทปบันทึกโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
11

คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12

ประกาศนโยบาย No Gift Policy มทร.ล้านนา

ประกาศนโยบาย No Gift Policy มทร.ล้านนา พิษณุโลก

No Gift Policy

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

กิจกรรม ITA งบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยจัดกิจกรรม  “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

การประชุมดำเนินการตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (OIT)

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา