โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักงานบริหาร


นโยบาย No Gift Policy

  ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ปี 2567

ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) ปี 2567 มทร.ล้านนา

- ประกาศเจตนารมภ์ (No Gift Policy) ปี 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา