โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก


 

1. งานยุทธศาสตร์และแผน

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566 

2. งานงบประมาณ

          2.1 

3. งานติดตามและประเมินผล

          3.1 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4. เอกสารแบบฟอร์ม

 • 1. แบบเสนอแผนงาน ง.8 (27/8/2561) สำหรับโครงการงบรายจ่ายอื่น  
 • 2. แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.9 (27/8/2561)  
 • 3. ชุดเอกสารประมาณการงานฟาร์ม  
 • 4. แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
 • 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 • 6. แบบฟอร์ม ง.4 (ค่าครุภัณฑ์) 2562  
 • 7. แบบฟอร์ม ง.5 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2562  
 • 5. เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

            1. วัตถุประสงค์โครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

            2. ผลผลิต/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของสำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย  

            3. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของ มทร.ล้านนา  

            4. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

            5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ มทร.ล้านนา พ.ศ. 2559  

            6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา