โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก


 

 เอกสาร Download 

  • แบบเสนอโครงการ (ง.8)  
  • ชุดเอกสารคำของบประมาณวัสดุการศึกษา/วัสดุสำนักงาน  
  • ชุดเอกสารประมาณการงานฟาร์ม  
  • แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
  •  

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา