โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก


 

1. งานยุทธศาสตร์และแผน

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566  

          1.2 แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พ.ศ. 2562-2565  

          1.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

          1.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา 

2. งานงบประมาณ

          2.1 FC-1 ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ไปราชการ 

         2.2 FC-2 ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณซื้อวัสดุเพื่อซ่อม/จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชำรุด (กรณี 5,000 บาทขึ้นไป) 

3. งานติดตามและประเมินผล

          3.1 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

          3.2 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4. เอกสารแบบฟอร์ม

 • 1. แบบเสนอแผนงาน ง.8 (27 ส.ค. 61) สำหรับโครงการงบรายจ่ายอื่น  
 • 2. แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.9 (27 ส.ค. 61)  
 • 3. ชุดเอกสารประมาณการงานฟาร์ม  
 • 4. แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
 • 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 • 6. แบบฟอร์ม ง.4 (ค่าครุภัณฑ์) 2562  
 • 7. แบบฟอร์ม ง.5 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2562  
 • 8. แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ชำรุด (กรณี 5,000 บาทขึ้นไป)  
 • 9. แบบรายงานผล-แผนงาน (ง.8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 มี.ค. 62)  
 • 10. แบบรายงานผล-โครงการ (ง.9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 มี.ค. 62)  
 • 5. เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

            1. วัตถุประสงค์โครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

            2. ผลผลิต/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของสำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย  

            3. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของ มทร.ล้านนา  

            4. ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  

            5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ มทร.ล้านนา พ.ศ. 2559  

            6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา