โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยวัสดุหมุนเวียนจัดกิจกรรมให้ความรู้วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากกากของเสียอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หน่วยวิจัยวัสดุหมุนเวียนจัดกิจกรรมให้ความรู้วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากกากของเสียอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 27 ส.ค. 2565 ดร.ภาสีนี ศิริประภา หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุหมุนเวียน (Recycle Materials Research Unit, RMRU) ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปความก้าวหน้าและส่งเสริมทักษะบุคลากรให้มีความรู้ ด้านวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากกากของเสียอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมฟังบรรยายสรุปซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน ร่วมกิจกรรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

                กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ (หลัก) “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และโครงการ (ย่อย) “การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการสังเคราะห์ของเถ้าลอย กากผงสีและโพลีไอโซไซยานูเรตเพื่อทดแทนฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินการร่วมกับคณะทำงานจากทั้งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ภาพ/ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : 29-08-65


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา