โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย RMUTL BCG Model | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย RMUTL BCG Model

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันศกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยกระบวนการนวัตกรรมเชิงรุกแบบเปิด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจตุรภาคี” โดยมี ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กล่าวชี้แจงรายละเอียดการประชุม ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

           การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัยและนวัตกรรม ของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL BCG Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเกษตรและอาหาร 2. ด้านพลังงานและวัสดุ 3. ด้านสุขภาพและการแพทย์ และ 4. ด้านท่องเที่ยวและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณาจารย์ นักวิจัย จากคณะและเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแผนและแนวทางในการดำเนินงานให้มียุทธศาสตร์และแนวทางสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พศ. 2563-2570 และสอดรับกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นหน่วยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปคำค้น : rmutl bcg model

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา