โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562  มทร.ล้านนา พิษณุโลก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กันยายน  2562 ที่อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยความร่วมมือระหว่าง สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 กันยายน 2562  มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 ชนิด  ได้แก่  ฟุตบอล  ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  และหมากกระดาน  อีกทั้ง การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

          ในการจัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะการกีฬา  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  ฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ  และยังได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

กีฬาฟุตบอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาบาสเกตบอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาฟุตซอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กีฬาฟุตซอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาเทเบิลเทนนิส

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาแบดมินตัน

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กีฬาเปตอง

รางวัลชนะเลิศ                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กีฬาหมากกระดาน

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถ้วยกีฬารวม

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

รางวัลชนะเลิศ                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ภาพ- ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , นายศุภกร ดีหนู , ธนพล เรืองขจร

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา