โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562    | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 5 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ในวันที่ 23 สิงหาคม  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์)   ผู้แทนกำนันตำบลบ้านกร่าง  คณะครูและนักเรียน  จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิด  พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันและรับชมนิทรรศการ ครั้งนี้   

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  หลักสูตรการจัดการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  , การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

           นอกจากนี้  ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน   จำนวน 7 รายการ  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ   การแข่งขันจับปลา     การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม  การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์     การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม   และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรมด้านวิชาการเชิงเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

 

ภาพ – ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา