โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมฝนหลวงฯ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าอย่างยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมฝนหลวงฯ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ บริเวณพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกรียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการสร้างความชุ่มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้นเป็นเพิ่มโอกาสการเกิดฝนขณะปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นและสามารถฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เกิดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาฝนหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปั้นเรียบร้อยแล้ว ให้กับ นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขั้นต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา