โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่เปิดสอน | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ (Cert. Pre-Bussiness Administration)
 ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Architecture)
 ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Engineering)
 ปวช. เมคคาทรอนิกส์ (Cert. -)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ปวส. การจัดการ (Dip. Management)
 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Dip. Business Computer)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
 ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
 ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
 ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.บ. การจัดการ (B.B.A Management)
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Mechanization)
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (B.S.Tech.Ed. Electronic Engineering and Telecommunication)
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (B.Eng. Agricultural Machinery Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (B.Eng. Electronics Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ (B.Eng. Logistics)
 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล (B.Ind.Tech. Mechanical Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีเหมืองแร่ (B.Ind.Tech. Mining Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม (B.Ind.Tech. Telecommunication Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (B.Ind.Tech. Electrical Technology)
 อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (B.Ind.Tech. Industrial Technology)

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (M.Sc. Animal Production Technology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (M.F.A Art and Creative Design)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา