โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขาวิชา 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพสาขางาน 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกงาน 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาชีพ 64
- กลุ่มวิชาชีพสาขาวิชา 21
51002101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
51002202 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Computer and Maintenance
2 (1-3-3)
51020110 สาระสถาปัตยกรรม
Content of Architecture
2 (2-0-4)
51020111 ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (0-4-2)
51020112 พื้นฐานศิลปะ
Fundamental Art
2 (1-3-3)
51020113 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-6-4)
51020114 กลศาสตร์สำหรับเตรียมสถาปัตยกรรม 1
Mechanics for Pre-Architecture 1
2 (2-0-4)
51020115 กลศาสตร์สำหรับเตรียมสถาปัตยกรรม 2
Mechanics for Pre-Architecture 2
2 (2-0-4)
51020216 การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
2 (1-2-3)
51020317 ประมวลความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์เบื้องต้น
Basic Architectural Comprehensive
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพสาขางาน 35
51021101 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing and Painting
2 (0-4-2)
51021105 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 1
Pre-Architecture Project 1
3 (1-6-4)
51021202 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-4-4)
51021203 การทำหุ่นจำลองและการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
Architectural Model Making and Photography
3 (1-4-4)
51021204 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
3 (1-4-4)
51021206 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 2
Pre-Architecture Project 2
3 (1-6-4)
51021207 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 3
Pre-Architecture Project 3
3 (1-6-4)
51021308 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4
Pre-Architecture Project 4
4 (1-9-5)
51022201 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสถาปัตยกรรม
Local Wisdom in Architecture
2 (1-3-3)
51022202 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม
Architecture and Environment
2 (1-2-3)
51022203 วัสดุและโครงสร้าง
Materials and Structure
2 (2-0-4)
51022204 การยศาสตร์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
Ergonomics for Interior Architecture
2 (1-3-3)
51022305 เครื่องเรือนเบื้องต้น
Basic Furniture
2 (2-0-4)
51022306 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
Sustainable Architecture
2 (2-0-4)
51022307 ออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
Architecture and Interior Design
3 (1-6-4)
51023201 หลักพืชสวนและพันธ์ไม้
Principles of Horticulture and Plant
2 (1-3-3)
51023202 การออกแบบสิ่งแวดล้อม
Environmental Design
2 (1-3-3)
51023203 วัสดุและโครงสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม
Basic Materials and Structure for Landscape Architecture
2 (2-0-4)
51023204 ภูมิสังคม
Geo-Social
2 (2-0-4)
51023205 วิวัฒนาการของชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
Urbanization and Environment
2 (2-0-4)
51023306 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมผังเมือง
Landscape Architecture and Urban Architecture Design
3 (1-6-4)
51023307 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
Sustainable Landscape Architecture and Urban Design
2 (2-0-4)
51024203 การยศาสตร์สำหรับงานออกแบบอุตสาหกรรม
Ergonomics for Industrial Design
2 (1-3-3)
51024204 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Local Product
2 (1-2-3)
51024205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
Materials and Production Processes
2 (2-0-4)
51024306 ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design
3 (1-6-4)
51024307 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
Sustainable Product Design
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาฝึกงาน 4
51025201 ฝึกงาน
On The Job Training
4 (0-40-4)
- กลุ่มวิชาโครงการ 4
51026301 โครงการบูรณาการ
Integrated Project
4 (0-12-4)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 62
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
13130103 ภาษาไทย 1
Thai 1
1 (1-0-2)
13130104 ภาษาไทย 2
Thai 2
1 (1-0-2)
13130205 ภาษาไทย 3
Thai 3
1 (1-0-2)
13130206 ภาษาไทย 4
Thai 4
1 (1-0-2)
13130307 ภาษาไทย 5
Thai 5
1 (1-0-2)
13130308 ภาษาไทย 6
Thai 6
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 18
22091103 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
3 (3-0-6)
22091104 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics 2
3 (3-0-6)
22091205 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics 3
3 (3-0-6)
22091206 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics 4
3 (3-0-6)
22091307 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics 5
3 (3-0-6)
22091308 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics 6
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 8
22092201 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
Introduction to thermofluids
2 (2-0-4)
22092202 ฟิสิกส์ของคลื่น แสง และเสียง
Physics of Wave Light and Sound
2 (2-0-4)
22092303 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์มูลฐาน
Electrics and Electronics Fundamentals
2 (2-0-4)
22092304 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 2
22092103 วิทยาศาสตร์เคมี
Chemical Science
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2
22092104 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Bioscience
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8
13143103 หน้าที่พลเมืองดี วิถีไทย
Being a Good Citizen and The Thai Way of Life
2 (1-2-2)
13143104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to Economics and Sufficiency Economics
1 (1-0-2)
13143205 ภูมิศาสตร์ทั่วไป
General Geography
1 (1-0-2)
13143206 ประวัติศาสตร์
Historical
1 (1-0-2)
13143307 ศาสนากับการพัฒนาชีวิต
Religion and Life Development
1 (1-0-2)
13143308 ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
2 (1-2-2)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3
13114004 ทักษะการใช้แร็กเก็ต
Racket Skills
1 (0-2-1)
13114005 ทักษะการใช้ลูกบอล
Ball Skills
1 (0-2-1)
13114006 ศิลปะการป้องกันตัว
Art for Self Defense
1 (0-2-1)
13114007 การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
Rhythm and Movement
1 (0-2-1)
13114102 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
Home Education and Safety
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 3
13145101 สุนทรียนาฏศิลป์ และการละคร
Theatrical Aesthetics and Performance
1 (0-2-1)
13145202 ทัศนศิลป์
Visual Arts
1 (0-2-1)
13145303 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
Musical Aesthetics
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12
13126103 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
2 (2-0-4)
13126104 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
2 (2-0-4)
13126205 ภาษาอังกฤษ 3
English 3
2 (2-0-4)
13126206 ภาษาอังกฤษ 4
English 4
2 (2-0-4)
13126309 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 1
English for Architecture 1
2 (2-0-4)
13126310 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 2
English for Architecture 2
2 (2-0-4)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
51001001 กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
Activity for Intelligent Creation
0 (0-2-4)
51001002 กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
Activity for Emotional Quotient and Ethics
0 (0-2-4)
51001003 กิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Activity for Holistic Health
0 (0-2-4)
51001004 กิจกรรมปราชญ์ชุมชน
Activity for Community Wisdom
0 (0-2-4)
51001005 กิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้
Activity for Learning Innovation
0 (0-2-4)
51001006 กิจกรรมจิตอาสา
Activity for Volunteer Mind
0 (0-2-4)
51001007 กิจกรรมอื่นๆ
Other Activity
0 (0-2-4)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา